Wiedza i nauka - serwis tematyczny

Strona główna

dzisiaj jest: 24.10.2017


Katalog stron


Zarządzanie informacją, a nie zarządzanie jej nośnikami
data: 21.11.2011 / BizTech Konsulting S.A.

Zarządzanie informacją, a nie zarządzanie jej nośnikamikluczem do modernizacji państwa - stwierdzili uczestnicy XVII Forum Teleinformatyki filmowa relacja z Forum http://www.youtube.com/watch?v=DI4z6OFkd2c

W obradach tegorocznego Forum aktywnie uczestniczyli (w kolejności wystąpień) m.in.: Piotr Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA, dr Detlef Eckert - Dyrektor Dyrekcji C: Koordynacja polityk i strategii, Dyrektoriatu Generalnego „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej, dr inż. Wacław Iszkowski - Prezes PIIT, dr Wojciech R. Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dariusz Bogdan - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jolanta Orlińska - Prezes GUGiK, Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dr Zbigniew Olejniczak - Dyrektor CPI MSWiA, Anna Streżyńska - Prezes UKE oraz blisko 300 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz biznesu i środowisk naukowych.

Tematem przewodnim, łączącym wszystkie prezentacje i dyskusje, była „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”. Już od rozpoczynającego Forum wystąpienia przedstawiciela UE, powracającym elementem obrad były pieniądze - i co może zaskakujące - w większości wypadków wcale nie chodziło o ich brak, lecz o mechanizmy koordynacyjne ich efektywnego wykorzystania.

Interesującym wątkiem obrad było uzmysłowienie kosztów, jakie wynikać mogą z braku postępu w modernizacji funkcjonowania państwa. Temat ten zapoczątkowany prezentacją prof. Wojciecha Cellarego poruszany był w wielu innych wypowiedziach.

Szczegółowa agenda Forum i wygłoszone prezentacje są dostępne na www.forumti.pl

Inauguracyjną sesję metodologiczną
otworzyło wystąpienie dra Detlefa Eckerta (Dyrektor Dyrekcji C: Koordynacja polityk i strategii, Dyrektoriatu Generalnego „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej). Poświęcone było ono nowym możliwościom finansowania sektora ICT po 2014 roku, proponowanej kwocie 80 mld euro przeznaczonej na ten cel w latach 2014-2020 oraz zasadom jej podziału i kontroli efektywności wykorzystania na poszczególne cele.

Mówiąc o rozwoju Teleinformatyki Cyfrowej Europy, dr inż. Wacław Iszkowski (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) podkreślił m.in., że kluczem do powodzenia rozwoju teleinformatyki w Polsce są większe nakłady bezpośrednio związane ze wzrostem produktu krajowego brutto.

Dr Wojciech R. Wiewiórowski (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) mówił o realizacji idei dotyczących zaufania i bezpieczeństwa w Europejskiej Agendzie Cyfrowej.

Celem drugiej sesji była konfrontacja zamierzeń z realnie osiągniętymi efektami realizacji projektów informatycznych. Kluczowe projekty MSWiA, w imieniu dra Zbigniewa Olejniczaka (Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA), przedstawiła pani Ewa Szczepańska. Dariusz Bogdan (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki) omówił efekty wdrożenia systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informując, że w ciągu 2,5 miesiąca, w systemie CEIDG zarejestrowało się 30 tys. przedsiębiorców.

Blok, prezentujący projekty informatyczne w geodezji i kartografii, rozpoczęła Pani Jolanta Orlińska (Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii) omawiając m.in. uwarunkowania prawne budowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Projekty nadzorowane przez GUGiK mają charakter ponad resortowy, stąd ich realizacja wymaga współpracy między resortami i jednostkami samorządowymi.

O usługach sieciowych w procesach integracji działalności administracji publicznej, na przykładzie Geoportal.gov.pl, mówił Dariusz Cieśla (Intergraph Polska). Na co dzień, z tego portalu najczęściej korzystają Lasy Państwowe, GDDKiA, ARiMR, Straż Graniczna, CODGiK, przedsiębiorstwa energetyczne i telekomunikacyjne. W 2010 r. notowano średnio 250 tys. użytkowników na miesiąc, a średni czas sesji współpracy z portalem to ok. 30 minut. Marek Wiśniewski (Infovide-Matrix SA) przedstawił szeroko główne problemy związane z integracją informacyjną i technologiczną projektów służby geodezyjnej i kartograficznej.

Z dużym zainteresowaniem przyjęty został blok poświęcony projektom informatycznym w ochronie zdrowia. Rozpoczął go dr Leszek Sikorski (Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), prezentując uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne głównych projektów. Grzegorz Gomoła (Hewlett-Packard Polska) zaprezentował dotychczasowe doświadczenia z wdrożenia prototypu usługi elektronicznej recepty - e-Recepta, który jest prowadzony w Lesznie i powiecie leszczyńskim. Najważniejszym wnioskiem jest uświadomienie sobie trudności w zapewnieniu jednoczesnego, aktywnego współuczestnictwa w projekcie przedstawicieli środowisk lekarskich, aptekarskich i pacjentów.

Piotr Szmołda (Unizeto Technologies SA) zaprezentował możliwości tworzenia i bezpiecznego zarządzania dokumentacją medyczną pacjentów. Również w tym przypadku zaangażowanie środowisk lekarskich ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Jakub Kisielewski (Comarch SA) omówił możliwości analityczno-sprawozdawcze, jakie daje Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Po raz pierwszy na Forum pojawiła się w tym roku tematyka inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Ich miejsce w Europejskiej Agendzie Cyfrowej zaprezentował Tomasz Kowalak (Urząd Regulacji Energetyki).

Trzecia sesja, poświęcona architekturze i technologiom, miała na celu przedstawienie rozwiązań spełniających nowe wymagania dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa. Robert Michalski (IBM Polska) zaprezentował architekturę bezpieczeństwa dla otwartych, zintegrowanych systemów administracji publicznej. Efekty z wdrożenia systemu Data Loss Prevention przedstawił Maciej Iwanicki (Symantec Poland).

Problematykę koordynacji działań w zarządzaniu kryzysowym bardzo interesująco przedstawił Marek Bąkowski (Hewlett-Packard Polska). Krzysztof Kucz (Sygnity SA) zaprezentował platformę Interoperacyjnych Usług Samorządowych, a o systemach administracji publicznej w świetle rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności mówił Paweł Walczak (Microsoft). Jarosław Stępień (Oracle Polska) prezentował współdzielenie usług pomiędzy jednostkami w administracji publicznej. Sesję zamknęła prezentacja Sławomira Szydłowskiego i Krzysztofa Skibickiego (Comp SA) na temat systemu obiegu dokumentów dla obywateli i administracji.

Kończąca pierwszy dzień Forum nocna sesja dyskusyjna „Noc Architektów” - nowość tegorocznego Forum - zgromadziła ponad 70 osób, czyli ok. 25% uczestników Forum i potwierdziła potrzebę dyskusji w swobodnej, ale moderowanej formie. Sukces tej dwugodzinnej dyskusji na temat pojęcia i znaczenia Szyny Usług w systemach teleinformatycznych jest dużym osiągnięciem tegorocznego Forum.

Drugi dzień Forum, to dzień sesji równoległych i plenarnego Kotła Dyskusyjnego. Wspomniane sesje równoległe obejmowały: Forum Młodych Mistrzów - „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” (sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego), „Forum Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Gdzie jesteśmy w dążeniu do Cyfrowej Europy?” oraz „Forum Poszukujących Samorządowców - usługi i dobre praktyki do wzięcia” pod Honorowym Patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ciekawym głosem samorządowców było stwierdzenie, że dziś administracja samorządowa dysponuje dobrze wykształconymi i fachowymi specjalistami, którzy potrafią stworzyć zaawansowane merytorycznie specyfikacje wymagań dotyczących narzędzi i ich funkcjonalności. Zdarza się jednak, że dostawcy technologii informatycznych nie zawsze są w stanie sprostać tym wymaganiom. Wyróżnienie za prezentację najbardziej praktycznego wdrożenia w jednostce samorządowej otrzymał Urząd Miasta Szczecina.

Forum Młodych Mistrzów potwierdziło „świeże” podejście młodych specjalistów do wielu praktycznych tematów. Spośród dziesięciu wystąpień, wyróżnienie otrzymała prezentacja „Bezpieczeństwo i koszt ochrony statystycznych baz danych wykorzystywanych w jednostkach administracji publicznej”, której autorami byli Łukasz Ślęzak i Jarosław Butanowicz z WAT.

Wprowadzenia w tematykę Forum Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego tradycyjnie dokonał Włodzimierz Marciński (Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA). Następnie Piotr Walesiak (Infovide-Matrix SA) omówił wzajemne powiązania i implikacje pomiędzy społeczeństwem obywatelskim, społeczeństwem informacyjnym a informatyzacją państwa. Dr Zbigniew Olejniczak (Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA) zainicjował dyskusję na temat: „Projekt informatyczny: dostawa narzędzia, czy raczej współtworzenie społeczeństwa informacyjnego?”.

Kocioł dyskusyjny, tradycyjnie zamykający Forum, poświęcony był bardzo aktualnemu problemowi - czy należy skupić się na zarządzaniu informacją, czy na zarządzaniu nośnikami informacji. Istotę tego problemu oraz założenia dyskusji w Kotle przedstawił Przewodniczący Rady Programowej, prof. WAT - Bolesław Szafrański. Następnie prezentacje wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki („Przetwarzanie informacji w procesie decyzyjnym”), Marek Barszczyński, PWPW SA („Szara strona mocy e-dokumentu”) oraz Kazimierz Schmidt, MSWiA („Problemy współistnienia pojęć informacji i nośników informacji w nowej Instrukcji Kancelaryjnej”).

Szczególnie ta ostatnia prezentacja wywołała bardzo ciekawą i merytoryczną dyskusję. Jednym z jej wątków było znaczenie harmonizacji prawa i oczekiwań wynikających ze stosowania nowych technologii informacyjnych. W konkluzji stwierdzono, że warunkiem „zbudowania” społeczeństwa opartego na zarządzaniu informacją jest równe traktowanie w systemie prawnym obywateli i szeroko rozumianej władzy.

Nagroda im. Marka Cara. Beata Wanic (Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) i prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki zostali tegorocznymi laureatami - wręczanej po raz 10. - Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Nagroda jest wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nagroda „Najlepsza prezentacja na XVI Forum Teleinformatyki”. Na Forum jest również wręczane wyróżnienie za najlepiej ocenioną przez uczestników prezentację poprzedniego Forum. Nagrodę pod tytułem „Najlepsza prezentacja na XVI Forum” otrzymał Marek Barszczyński.

Kuluary Forum i loteria charytatywna. Kuluary Forum są okazją do personalnych kontaktów osób, które na co dzień nie mają czasu i okazji do spotkania, rozmowy, czy nawet gorącej wymiany poglądów. Wieczorem pierwszego dnia Forum odbyła się charytatywna loteria fantowa, w której każdy los wygrywał różne upominki firmowe. Całkowity dochód ze sprzedaży losów - 6.640zł - przekazany został na ręce przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, by wspomóc ich działalność statutową.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od pierwszej edycji w 1995 roku Forum porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju - odzwierciedlając, a jednocześnie wytyczając kierunki rozwoju polskiego rynku IT.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum była „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”, czyli zagadnienia dotyczące modernizacji funkcjonowania naszego państwa rozpatrywanych zarówno z punktu widzenia polskiej prezydencji, jak i zgodności z celami budowy cyfrowej Europy.

Honorowymi Patronami XVII Forum byli: Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Honorowym Patronem sesji samorządowej był Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Partnerami Forum byli: Hewlett-Packard Polska, Infovide-Matrix SA, Polkomtel SA i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

Patronami medialnymi byli: Cyfrowa Polska, Serwis Samorządowy PAP, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, GEODETA oraz PortalSamorzadowy.pl.

Organizatorem Forum był: BizTech Konsulting SA, ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa, www.biztech.pl; www.forumti.pl

Filmowy zwiastun Forum: http://www.youtube.com/watch?v=o4CDlrZUf1Q

BizTech Konsulting SA to doświadczony zespół specjalistów świadczący usługi informatyczne w następujących obszarach: konsulting, bezpieczeństwo, outsourcing IT, projekty infrastrukturalne, rozwiązania biznesowe - CRM/ERP/BI, edukacja. Zespół BizTech Konsulting stanowi grupę wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z dużymi Klientami w zakresie implementacji systemów IT, wspomagających prowadzenie działalności. Doświadczenie poszczególnych pracowników firmy w realizacji projektów IT jest gwarancją osiągnięcia założonych celów organizacyjnych, funkcjonalnych i biznesowych w precyzyjnie określonym czasie.

Usługi BizTech Konsulting wyróżniają: kompetencje i duże doświadczenie pracowników; terminowość, skuteczność i elastyczność działania; proste i zrozumiałe rozwiązania funkcjonalnie dopasowane do potrzeb i możliwości użytkownika; niezawodność i bezpieczeństwo oferowanych systemów.

BizTech Konsulting posiada status: Microsoft Silver Partner, Symantec Gold Partner, Symantec Endpoint Management, Symantec Data Protection, Dell Professional Services Partner, Oracle Gold Certified Partner Database Specialization, Oracle Education Reseller, Certyfikat „Zgodny z ECDL”, Centrum Egzaminacyjne ECDL-A, Laboratorium ECDL, Prometric Testing Center, Pearson VUE Authorized Test Center, EUCIP, KRYTERION Host Location.

BizTech realizuje szkolenia w ramach funduszy ze środków unijnych. Szkolenia te, prowadzone w formie tradycyjnej lub e-Learningowej, przeznaczone są zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych. Dotychczas zostały zrealizowane projekty: „ECDL - i Ty możesz mieć europejskie komputerowe prawo jazdy” i „ECDL Advanced - i Ty możesz mieć zaawansowane komputerowe prawo jazdy” jako uzupełnienie szkoleń tradycyjnych oraz „System Edukacji Aktywizacji Integracji i Rozwoju Personelu PLL LOT (EduAIR) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich” jako szkolenia e-Learningowe. Obecnie BizTech realizuje projekt „ECDL dla początkujących i zaawansowanych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół specjalistów BizTech Konsulting dokonał pierwszego w Polsce wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami Microsoft Business Solutions CRM w Fabryce Elementów Hydrauliki PONAR-Wadowice SA. BizTech wdrożył również Microsoft CRM w firmach: Axfarm, Internet Media Services, Konimpex, Medim, Onet Group, Polanowscy Nieruchomości. BizTech Konsulting był organizatorem XVII Forum Teleinformatyki zatytułowanego „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”, które odbyło się w dniach 22-23 września 2011 roku w Miedzeszynie k/Warszawy.


Obsługa Prasowa i PR
:
INDALO Public Relations, ul. Grochowska 341/281A, 03-822 Warszawa
Zbigniew Blewoński, mobile: (+48) 501 772 619, e-mail: zbigniew.blewonski@indalo.plBizTech Konsulting S.A.

BizTech Konsulting S.A.
01-018 Warszawa
ul. Wolność 3A
tel. (22) 100 10 00
fax: (22) 100 10 99
http://www.biztech.pl

INDALO Public Relations
http://www.indalo.pl
informację dostarczył:
PR public relations
http://pr.otwarty.pl


Ty także możesz skorzystać z darmowej reklamy - nadsyłaj teksty, artykuły i informacje prasowe o swojej firmie, o aktualnościach, nowościach, produktach... Zobacz jak nadsyłać informacje prasowe do naszych serwisów.


Witamy

Witamy w naszym serwisie internetowym


Zapraszamy

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu serwisu Wiedza i nauka - możesz dodać swój wpis do katalogu oraz nadsyłać informacje prasowe, nowości, ciekawostki.
Polecamy

ostatnio dodane informacje prasowe, teksty, artykuły:


© webwweb.pl | Wiedza i nauka - strona główna | Wiedza i nauka - wiadomości | katalog